SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Szkolenie dla Wnioskodawców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie wypełnić wniosek i skompletować załączniki do wniosku o dofinansowanie? Wykorzystanie lokalnego potencjału”, które odbędzie się 05 lipca 2017 r. w godzinach 09.00-16.00, w Sali Prasowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Szkolenie dedykowane jest Wnioskodawcom, którzy będą aplikować o dofinansowanie w SRLGD „Morze i Parsęta”. Serdecznie zapraszamy. 

Nabory Wniosków

Przypominamy, iż od poniedziałku 26 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej –  http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć wymagane załączniki wymienione w „Informacji o załącznikach” oraz Biznes Plan i Fiszkę projektową. Proszę pamiętać, iż składamy dwa wnioski w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. 

Szkolenie dla Członków Rady Rybackiej i Pracowników Biura

W dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania Aplikacji do elektronicznej obsługi naborów wniosków o dofinansowanie. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy OMIKRON z Warszawy. Program ma na celu wyeliminowanie błędów podczas procesu naboru oraz oceny wniosków oraz znacznie  ułatwi pracę Członkom Rady Rybackiej i Pracownikom Biura SRLGD.

Walne Sprawozdawcze

W dniu 19 czerwca 2017 r., w sali kołobrzeskiego Urzędu Miasta, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”. Główne tematy dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.  Podjęto też uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r., ws. uchwalenia planu pracy, ws.zmiany w składzie Rady Rybackiej, zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej a także zmiany w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Biura.