SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Nabory Wniosków

23 czerwca 2017

Przypominamy, iż od poniedziałku 26 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej –  http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć wymagane załączniki wymienione w „Informacji o załącznikach” oraz Biznes Plan i Fiszkę projektową. Proszę pamiętać, iż składamy dwa wnioski w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. 

Szkolenie dla Członków Rady Rybackiej i Pracowników Biura

22 czerwca 2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania Aplikacji do elektronicznej obsługi naborów wniosków o dofinansowanie. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy OMIKRON z Warszawy. Program ma na celu wyeliminowanie błędów podczas procesu naboru oraz oceny wniosków oraz znacznie  ułatwi pracę Członkom Rady Rybackiej i Pracownikom Biura SRLGD.

Walne Sprawozdawcze

20 czerwca 2017

W dniu 19 czerwca 2017 r., w sali kołobrzeskiego Urzędu Miasta, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”. Główne tematy dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.  Podjęto też uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r., ws. uchwalenia planu pracy, ws.zmiany w składzie Rady Rybackiej, zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej a także zmiany w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Biura. 

 

Szkolenie

12 czerwca 2017

W dniu 09 czerwca 2017 r. w Sali Prasowej MOSiR w Kołobrzegu, odbyło się szkolenie pt. „Akty prawne niezbędne w efektywnej ocenie WoD. Przykładowe wnioski, tryb oceny i głosowania, rozstrzyganie wątpliwości, poprawność techniczna sporządzanej dokumentacji”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy biura SRLGD, członkowie Zarządu, Rady Rybackiej oraz Komisji Rewizyjnej.