SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Lokalne kryteria wyboru operacji – karty ocen (czerwiec 2019 r.)

1.1.1

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR. 

karta ocen- zał 5a Karta-przedsięwzięcie 1.1.1

1.1.2

Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii.

karta ocen-zał 5b Karta-przedsięwzięcie 1.1.2

1.2.1

Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR. 

karta ocen-zał 5c Karta-przedsięwzięcie 1.2.1

 

1.2.2

Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury.

karta ocenzał 5d Karta przedsięwzięcie 1.2.2

 

1.2.3

Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej.

 

karta ocen – zał 5e Karta-przedsięwzięcie 1.2.3

 

1.3.1

Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami badawczo-naukowymi w celu skutecznej artykulacji interesów sektora.

karta ocen –zał 5f Karta-przedsięwzięcie 1.3.1

 

2.1.1

Czyste wody na obszarze objętym LSR .

karta ocen – zał 5g Karta-przedsięwzięcie 2.1.1

2.1.2

Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR.

karta ocen – zał 5h Karta-przedsięwzięcie 2.1.2

 

2.1.3

Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior.

karta ocen –zał 5i Karta-przedsięwzięcie 2.1.3

2.2.1


Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR.

karta ocen –zał 5j Karta-przedsięwzięcie 2.2.1

3.1.1

 

Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji
i wypoczynku.
karta ocen –zał 5k Karta-przedsięwzięcie 3.1.1

3.2.1

 

Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR.

karta ocen –zał 5l Karta-przedsięwzięcie 3.2.1

3.2.2

Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów. 

karta ocen –zał 5ł Karta-przedsięwzięcie 3.2.2