SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Lokalne kryteria wyboru operacji – karty ocen (marzec 2018 r.)

1.1.1

Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów – w ramach zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen- zał 5a Karta-przedsięwzięcie-1.1.1

1.1.2

Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii – w ramach zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

karta ocen-zał 5b Karta-przedsięwzięcie-1.1.2

1.2.1

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen-zał 5c Karta-przedsięwzięcie-1.2.1

 

1.2.2

Rybackie start-upy. Podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub przetwórstwem ryb – w ramach zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen-zał 5d Karta przedsięwzięcie 1.2.2

 

1.2.3

Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej – w ramach zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 1     lit. c rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen – zał 5e Karta-przedsięwzięcie-1.2.3

 

1.3.1

Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami badawczo-naukowymi w celu skutecznej artykulacji interesów sektora – w ramach zakresu, o którym mowa w § 8 pkt 1 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

karta ocen –zał 5f Karta-przedsięwzięcie-1.3.1

 

2.1.1

Czyste wody na obszarze objętym LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. c, d i e rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen – zał 5 g Karta-przedsięwzięcie-2.1.1

2.1.2

Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. c, d i e rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen – zał 5h Karta-przedsięwzięcie-2.1.2

 

2.1.3

Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior – w ramach zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR 

karta ocen –zał 5i Karta-przedsięwzięcie-2.1.3

2.2.1

Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w § 8 pkt 1 rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen –zał 5j Karta-przedsięwzięcie-2.2.1

3.1.1

Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku – w ramach zakresu, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen –zał 5k Karta-przedsięwzięcie-3.1.1

3.2.1

Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen –zał 5l Karta-przedsięwzięcie-3.2.1

3.2.2

Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów – – w ramach zakresu, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

karta ocen –zał 5ł Karta-przedsięwzięcie-3.2.2