SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Osie priorytetowe

Informujemy, iż pojawił się projekt Rozporządzenia do Priorytetu 2 w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zapraszamy do lektury i zgłaszania ewentualnych uwag – do 12 sierpnia 2016.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12288256/12370473/12370474/dokument236283.pdf

 

Priorytet I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu I jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybactwa. W ramach przedmiotowego celu realizowane będą działania ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa, w tym dywersyfikację działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów podmiotów rybołówstwa. Ponadto, realizacja projektów odbywać się będzie przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz innowacyjnego wykorzystania odrzutów i przyłowów.

Nacisk będzie również położony na wzmocnienie współpracy oraz powiązań nauki
z sektorem rybackim, wykorzystanie środowiskowych i społecznych uwarunkowań rybołówstwa śródlądowego w celu różnicowania prowadzonej działalności.

W ograniczonym zakresie kontynuowany będzie program trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, który będzie przede wszystkim elementem ochrony zasobów ze względu na fakt czasowej nierównowagi pomiędzy zdolnością połowową,
a dostępnymi zasobami. Pomimo zredukowania zdolności połowowej o ponad 40%
(do końca 2013 r.) konieczne jest kontynuowanie programu trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej ze względu m.in. na dynamiczne zmiany zachodzące
w składzie ichtiofauny Morza Bałtyckiego oraz wahania dostępności możliwości połowowych (limitów połowowych). Dodatkowo, należy wskazać, iż przeważająca cześć floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych, w stosunku do Morza Bałtyckiego.
Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb (fragmentaryzacja rzek).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2016/000/1495

 

Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
Celem ogólnym priorytetu II jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej (ekstensywnej
i intensywnej).
Cel ten będzie realizowany za pomocą wielu działań, wśród których jako znaczące należy wyróżnić zacieśnienie współpracy między hodowcami a światem nauki na potrzeby innowacji i rozwiązań praktycznych w gospodarstwach akwakultury oraz koncentrację na wzroście
lub utrzymaniu poziomu przedsiębiorczości w sektorze akwakultury (w tym zachęcaniu
do wymiany pokoleniowej kadry zarządczej w przedsiębiorstwach akwakultury, modernizacji i rozwoju innowacyjnych gospodarstw akwakultury).
Kolejnym kluczowym aspektem są działania prośrodowiskowe zmniejszające negatywne
lub zwiększające pozytywne oddziaływanie gospodarstw akwakultury na środowisko.
W ramach działań ogólnosektorowych wsparciem objęte będą operacje mające na celu wzrost produkcji, podniesienie rentowności podmiotów akwakultury oraz wzmocnienie planowania (przestrzenne, polityka wodna), ze szczególnym uwzględnieniem terenów akwakultury.
Działania te będą wsparte kompleksowym dofinansowaniem w zakresie:
• wspierania zrównoważonej akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska (działania wodno-środowiskowe),
• wspierania przejścia sposobu prowadzenia akwakultury (w stosownych przypadkach) z systemu klasycznego na system recyrkulacyjny (o obiegu zamkniętym),
• rozwijania lub wprowadzania nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, stanowiących alternatywę dla dominującego karpia i pstrąga,
• rozwijania i wprowadzania w gospodarstwach akwakultury nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych, systemów zarządzania, wiedzy technicznej, naukowej i organizacyjnej,
• dywersyfikację działalności prowadzonej w ramach akwakultury (hodowlanej lub uzupełniającej dotychczasową działalność).

Podejmowane będą próby prowadzenia akwakultury gatunków morskich i euryhalinowych (przystosowanych do szerokiego spektrum zasolenia wody) o wysokiej wartości rynkowej (np. turbot, ryby łososiowate, jesiotry, węgorz, sandacz) np. w zakładach usytuowanych
na lądzie, zasilanych wodą morską lub zwykle słonawą wodą geotermalną

 

Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

Celem priorytetu III jest zwiększenie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbioru danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zapewnienie 100% wypełnienia obowiązku transmisji danych.
Cel ten pojawił się jako odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę modernizacji systemów informatycznych, w tym lokalnego systemu informatycznego oraz pełniejszej integracji tych systemów z bazami danych administracji rybackiej.

W podejściu oddolnym działania programowe skupią się na szkoleniu rybaków dotyczącym celów i założeń WPRyb oraz ich realizacji, w szczególności w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa w odniesieniu do skutków nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych połowów oraz stosowania zasad WPRyb.
W podejściu odgórnym wsparcie skierowane będzie do administracji odpowiedzialnej
za kontrolę, które będzie obejmowało również modernizację i zakup środków kontroli. Wiąże się z tym również potrzeba konsolidacji oraz podniesienie jakości zadań wykonywanych przez służby kontrolne.
Nowym komponentem zbierania danych będzie włączenie, zarówno do kontroli
i egzekwowania, jak i gromadzenia danych, elementów z zakresu rybołówstwa śródlądowego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1437

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
Celem ogólnym priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.
Bardzo ważne w tym obszarze będą działania aktywizujące rynek pracy. Wśród nich znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Odbędzie się ona w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz poprzez zachęcanie młodych ludzi
do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej. Aby to było możliwe zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają
na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników uruchomione zostaną działania w zakresie promowania
i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmą swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych,
a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są
z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury a także wspieraniu oddolnych inicjatyw RLGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1435

Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
Celem ogólnym priorytetu V jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.
Działania w tym zakresie zostaną skoncentrowane na wzroście spożycia ryb w Polsce.
Aby to było możliwe wsparciem będą objęte te działania, które będą ukierunkowane na:
• lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych,
• ograniczenie negatywnego wpływu przetwórstwa rybnego na środowisko,
• zwiększenie świadomości konsumentów odnośnie do pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa,
• zintensyfikowany marketing produktów rybnych,
• wprowadzanie na rynek nowych produktów,
• pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie odpadów i odrzutów.

 

Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska
Celem ogólnym priorytetu VI jest wsparcie tworzenia sprawnego systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego Działania realizowane w ramach ZPM dotyczą opracowania i wdrażania skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego, regionach przybrzeżnych
i sektora gospodarki morskiej w uzupełnieniu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz innych polityk powiązanych. Ma to na celu zapewnienie spójności i integracji w zarządzaniu w obszarze Morza Bałtyckiego.