SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Skład Członków Zarządu

  1. Bogdan Błaszczyk – Prezes
  2. Marcin Mojsiewicz – Wiceprezes
  3. Andrzej Gościniak – Sekretarz
  4. Agnieszka Warsicka – Członek
  5. Marek Cieślak – Członek
  6. Daniel Klimczak – Członek
  7. Tomasz Tamborski – Członek

 

 

Uchwała
Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” ustalająca zakres kompetencji członków Zarządu
Podstawa prawna & 16 pkt.12 Statutu Stowarzyszenia oraz & 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu: Bogdan Błaszczyk
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
3. Składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z działającym łącznie wyznaczonym przez Zarząd Wiceprezesem Zarządu
4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych ( do 20 000 zł)
5. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, nadzór nad ich pracą,
6. Zawieranie umów o świadczenie usług lub umów o dzieło
5. Prowadzenie strony internetowej

Wiceprezes Zarządu Marcin Mojsiewicz:
1. Składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z Przewodniczącym
2. Koordynowanie, opracowywaniem i uaktualnianie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
Sekretarz Zarządu: ( Andrzej Gościniak )
1. Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z RLGD w kraju i innych państw UE
Członek Zarządu – Tomasz Tamborski
1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Członek Zarządu – Marek Cieślak
1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.
Członek Zarządu – Daniel Klimczak
1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z Organizacją Producentów Rybnych krajowych i zagranicznych oraz placówek naukowo-badawczych w zakresie rybołówstwa i rybactwa
Członek Zarządu – Agnieszka Warsicka
1. Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym