SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Zakres kompetencji członków Zarządu

Prezes Zarządu: Bogdan Błaszczyk

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
 2. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
 3. Składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z działającym łącznie wyznaczonym przez Zarząd Wiceprezesem Zarządu
 4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych ( do 20 000 zł), zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, a także zawieranie umów o świadczenie usług lub umów o dzieło wraz z działającym łącznie wyznaczonym przez Zarząd Wiceprezesem Zarządu
 5. Nadzór nad pracą pracowników Biura

Wiceprezes Zarządu Ryszard Klimczak:

 1. Składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z przewodniczącym
 2. Koordynowanie, opracowywaniem i uaktualnianie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,

Sekretarz Zarządu: ( Andrzej Gościniak )

 1. Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z RLGD w kraju i innych państw UE

Członek Zarządu – Tomasz Tamborski

 1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z JST

Członek Zarządu – Marek Cieślak

 1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.

 

 

Członek Zarządu – Marcin Mojsiewicz

 1. Organizowanie i koordynowanie współpracy z Organizacją Producentów Rybnych krajowych i zagranicznych oraz placówek naukowo-badawczych w zakresie rybołówstwa i rybactwa

Członek Zarządu – Agnieszka Warsicka

 1. Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym