You are currently viewing 28 maja 2024 r. odbyło się  absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  RLGD ,, Morze i Parsęta”

28 maja 2024 r. odbyło się absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia RLGD ,, Morze i Parsęta”

Walne zebranie Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” odbyło się 28 maja w hotelu Centrum w Kołobrzegu.
Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu:

uchwały WZC 2024

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2024 r.
  6. w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej
  7. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  8. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2025 r.

Podczas zebrania udzielono absolutorium dla Zarządu, które dało prawo do dalszego jego funkcjonowania w obecnym składzie. Jednocześnie dotychczasowa praca członków Zarządu została jednogłośnie pozytywnie oceniona(36 głosów za udzieleniem absolutorium).
Przyjęto plan pracy na rok 2024, w którym Stowarzyszenie przystąpi do konkursu na nową LSR ze względu na rozpoczęcie nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
Wprowadzono drobne zmiany do Statutu Stowarzyszenia,  likwidujące zapis o płaceniu wielokrotności składki dla nowych członków Stowarzyszenia oraz usunięto z paragrafów statutu zapisów o kadencyjności organów Stowarzyszenia.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

szczegółowy przebieg obrad zawiera Protokół z Walnego Zebrania, który jest  dostępny w linku poniżej:

protokół WZC 2024