IV Walne Zebranie Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego

W dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w odbyło się  IV Walne Zebranie Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego, którego mamy przyjemność być członkiem jako grupa rybacka.

 Porządek zebrania obejmował m.in.:

  1. Otwarcie zebrania. Przywitanie obecnych gości.
  2. Podjęcie uchwały nr IV/01/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały nr IV/02/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.

  1. Podjęcie uchwały nr IV/03/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r. przekazania zysku netto za 2019 r.
  2. Podjęcie uchwały nr IV/04/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
  3. Sprawy różne:
  • Nowe rozporządzenia MRiRW dla 19.2 – omówienie
  • Podsumowanie wdrażania LSR w Województwie Zachodniopomorskim
  • Prace nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2012-2027
  • Polska Sieć LGD – WZC w dniu 29.09.2020

Na spotkaniu została wyłoniona reprezentacyjna grupa robocza celem uczestnictwa w spotkaniach z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego dotyczących Lokalnych Grup Działania i przyszłości programów unijnych dotyczących rozwoju lokalnego. W jej składzie znalazł się również Dyrektor SRLGD „Morze i Parsęta” Tomasz Grobla .

Na Zebraniu poruszano, także kwestie przyszłości Lokalnych Grup Dzialania, zarówno wiejskich jak i rybackich, w kontekście nowego okresu programowania 2021-2027. Brak na chwilę obecną konkretnych ustaleń na poziomie właściwych Ministerstw nie zwalnia obecnie funkcjonujących Lokalnych Grup Działania od przejścia w fazę stopniowego przygotowywania się do budowania nowych strategii na podstawie, których będą przyznawane środki z dotacji unijnych w nowej perspektywie czasowej.