Limity i kwoty nabór VIII /2022

 

Kwoty pomocy dla poszczególnych operacji 

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
150 000zł (sto pięćdziesiąt  tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 150 000 zł (sto  pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

1.1.2. Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
0,00 zł

1.2.2 Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
0,00zł

1.2.3 Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
100 000zł (sto  tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 100 000 zł (sto  tysięcy złotych 00/100)

2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR .
limit środków w ramach naboru w wysokości:
100 000zł (sto  tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 100 000 zł (sto  tysięcy złotych 00/100)

2.1.2 Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
0,00 zł

2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
0,00zł

2.2.1  Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
100 000zł (sto  tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 100 000 zł (sto  tysięcy złotych 00/100)

3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji
i wypoczynku.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
460 000,00zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości: 60 000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych   00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 60 000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych   00/100)

3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów. 
limit środków w ramach naboru w wysokości:
65 000zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy    złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 65 000zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy    złotych 00/100)