Limity i kwoty nabór VII /2021

uchwały i litmit kwot na operację

Kwoty pomocy dla poszczególnych operacji 

                                                                                          
Uchwała nr 1/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
1.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
200 000zł (dwieście tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

 

Uchwała nr 2/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
1.1.2. Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
392 000,00zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100)
-maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 150 000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

 

Uchwała nr 3/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
1.2.2 Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
400 000,00zł ( czterysta tysięcy złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 150 000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

 

Uchwała nr 4/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
1.2.3 Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
200 000,00zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji:200 000 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)

 

Uchwała nr 5/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR .
limit środków w ramach naboru w wysokości:
38 260,00zł (trzydzieści osiem dwieście sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 38 260,00zł (trzydzieści osiem dwieście sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

 

Uchwała nr 6/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
2.1.2 Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
220 000,00zł (dwieście dwadzieścia  tysięcy  złotych 00/100)maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 220 000,00zł (dwieście dwadzieścia  tysięcy  złotych 00/100)

 

Uchwała nr 7/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
70 000,00zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 70 000,00zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Uchwała nr 8/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji
i wypoczynku.
limit środków w ramach naboru w wysokości:
210 000,00zł (dwieście dziesięć  tysięcy  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Uchwała nr 9/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR.
limit środków w ramach naboru w wysokości: 42 131,00zł (czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych   00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 42 131,00zł (czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych   00/100)

 

Uchwała nr 10/10/2021
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów. 
limit środków w ramach naboru w wysokości:
95 858,00zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy  osiemset pięćdziesiąt osiem  złotych 00/100)
maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych  00/100).