NABÓR NA DYREKTORA BIURA SLGD „MORZE I PARSĘTA”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” z siedzibą w Kołobrzegu
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA RLGD „MORZE i PARSĘTA”
WYMAGANIA KONIECZNE :
• wykształcenie wyższe kierunkowe ( administracja, marketing, zarządzanie, prawo),
• doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych lub w administracji publicznej
• bądź samorządowej – minimum jeden rok,
• wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności :
-znajomość zagadnienia PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY 2014- 2020),
-znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup działania i przepisów prawnych w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju a w szczególności rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE
• bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e-mail.
WYMAGANIA DODATKOWE :
– znajomość języka obcego ( atut dodatkowy),
– umiejętność pracy zespołowej,
– dobra organizacja pracy,
– dyspozycyjność,
– terminowość.
GŁÓWNE ZADANIA :
– zakres zadań określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia –REGULAMIN BIURA

WARUNKI ZATRUDNIENIA :
– umowa o pracę,
– wymiar czasu pracy – pełny etat.
KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ :
– kwestionariusz osobowy według załącznika nr 2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
– życiorys ( curriculum vitae),
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze RLGD „Morze i Parsęta”
w dniach od wtorku do piątku do godz. 13.00 lub przesyłką pocztową na adres RLGD
w terminie do dnia 21-02-2019r. godz. 13.00 ( decyduje data wpływu).
Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku numer 1 do niniejszego ogłoszenia – REGULAMIN KONKURSU

Zał. nr 1. (regulamin-konkursu-na-dyrektora biura-2019)

Zał. nr 2.kwestionariusz_osobowy-konkurs-RLGD