Szkolenie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 11.10.2016 r.

W  dniu 11 października 2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyło się szkolenie pt. „Koszty bieżące i aktywizacja dla RLGD w ramach PO Rybactwo i Morze”.  Ministerstwo reprezentowali między innymi Pan Janusz Wrona – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa oraz pracownicy poszczególnych departamentów. W szkoleniu udział wzięła Pani Beata Mieszkowska – kierownik biura SRLGD „Morze i Parsęta”. Podczas spotkania omówione zostały główne regulacje rozporządzenia dot. wdrażania priorytetu 4 PO ryby 2014-2020, wniosek o dofinansowanie – formularz, instrukcja wypełniania oraz procedury jego obsługi. Istotną kwestią, która została przekazana przedstawicielom wszystkich LGD, jest informacja dot. aktualizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie założonych do osiągnięcia  wskaźników oraz przyjętego budżetowania. Mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Ministerstwa, iż z chwilą wejścia w życie rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja LSR  (…), będzie możliwość aktualizacji w obecnych zapisach umów ramowych oraz LSR. Rzeczywistość okazała się inna. Mimo, że rozporządzenie ukazało się 9 września 2016 r., z zapisami pozwalającymi na wprowadzanie powyższych zmian, to niestety do roku 2018 fizycznie nie możemy tego zrobić, gdyż żadne zmiany nie będą akceptowane. Obecnie, zgodnie z zawartą umową ramową, działania bieżące i aktywizacja są wspierane w kwocie 8,5% w stosunku do całości przyznanych nam środków. Plany zakładały zwiększenie ich do 15% oraz zmianę niektórych wskaźników w zakładanych celach.