WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd SRLGD, zgodnie z uchwałą z dn. 23.02.2016 r. w zw. z & 15 pkt. 2 ppkt 1 Statutu, zaprasza swoich Członków na Walne Zebranie w dn. 15.03.2016.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ratuszowa 13
W I terminie o godz. 16.00
W II terminie o godz. 16.30*

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD – stwierdzenie kworum
2. Wybór przewodniczącego i sekretarz WZC
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Omówienie stopnia zaawansowania konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju
5. Przyjęcie zmian do Strategii
6. Sprawy organizacyjne
• Zmiany w Statucie
• Zmiany personalne w Radzie Rybackiej
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie WZC
Ze względu na wagę spraw prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa członka Stowarzyszenia zgodnie z &15 pkt. 7 może go reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego pełnomocnictwa ( Pełnomocnictwo na WZC_wzor do pobrania.doc )
* Zgodnie z & 15 pkt 5 Statutu SRLGD uchwały WZ odbytych w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na zebraniu