You are currently viewing Ważne informacje- nabór VII

Ważne informacje- nabór VII

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin rozpoczęcia naboru wniosków to – 1 grudnia 2021 r. godzina 8:00.

Termin zakończenia naboru wniosków to – 21 grudnia 2021 r. godzina 15:00.

Limit środków w ramach naboru to: 1 868 249,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100)

Miejsce składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami – tylko bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,   ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 08.00-15.00.

Wszystkie dokumenty naborowe są dostępne na stronie: www.morzeiparseta.pl w zakładce: dotacje (nabory).

 Forma wsparcia:

 1. zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów,
 2. w przypadku gdy operacja: jest w interesie zbiorowym, składany przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zakres tematyczny operacji:

Rozporządzenie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz.1435)

Warunki udzielania wsparcia:

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa działania „Morze i Parsęta”, tj. operacja, która: zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.
 • Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz.1435)
 • Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 • Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego środka udostępnione są na stronie: www.morzeiparseta.pl, zakładka dotacje (nabory).

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów, jaką musi zdobyć operacja.

Wymagane dokumenty  (potwierdzające  spełnienie warunków udzielenia wsparcia):

 • Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach,
 • Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie Stowarzyszenia.
 • Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące niezakończenia operacji, dostępne na stronie Stowarzyszenia.
 • Fiszka projektowa

Dokumenty, pełnomocnictwa, zaświadczenia, certyfikaty, dla przedsiębiorców Biznes Plan lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji .

Wszystkie dokumenty należy osobiście w Biurze SRLGD „Morze i Parsęta” złożyć skompletowane, ponumerowane i spięte w całość, w 2 egzemplarzach papierowych oraz 1 wersji elektronicznej na płycie CD należy zgrać wniosek w formacie excel, fiszkę projektową i biznes plan.

 Informacja dotyczące naboru:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, w dniach; poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.

strony internetowe:

 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.  789 393 153, 517 797 782;  94 3545753 oraz drogą elektroniczną biuro@morzeiparseta.pl

Kwoty naborowe :

Cel ogólny LSR Cel szczegółowy LSR Przedsięwzięcie LSR Limit środków przeznaczonych na dane przedsięwzięcie w ramach ogłaszanego naboru/na Wnioskodawcę Cel, zgodnie z rozporządzeniem
1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.1 Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR. 200 000/100 000 §4 pkt 1 lit.a podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury
1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.1 Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR 1.1.2 Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii. 392 000/150 000 §4 pkt 1 lit.a podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

 

§4 pkt 1 lit. b wpieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym LSR 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR. 0,00/0,00 §5 pkt 1 lit. a różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym LSR 1.2.2 Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury. 400 000/150 000 §5 pkt 1 lit. b podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym LSR 1.2.3 Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej. 200 000/200 000 §5 pkt 1 lit. c wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk;
1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów 1.3.

Wzmocnienie reprezentacji interesów sektora rybackiego na różnych poziomach decydowania o rozwoju obszaru.

1.3.1 Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami badawczo-naukowymi w celu skutecznej artykulacji interesów sektora. 0,00/0,00 §8 pkt 1 wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami
2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR 2.1 Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR 38 260/38 260 §6 pkt 1 lit. c odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych,

 

§6 pkt 1 lit. d ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,

 

§6 pkt 1 lit. e podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR 2.1 Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych 2.1.2 Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR. 220 000/220 000 §6 pkt 1 lit. c odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych,

 

§6 pkt 1 lit. d ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,

 

§6 pkt 1 lit. e podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

 

 

2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR 2.1 Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych 2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior 70 000/70 000 §6 pkt 1 lit. a wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR 2.2. Zwiększenie świadomości proekologicznej mieszkańców obszaru LSR 2.2.1 Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR. 0,00/0,00 §8 pkt 1 wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami
3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR 3.1 Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR 3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku 210 000/90 000 §7 pkt 1 lit. a tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR 3.2  Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR 3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR 42 131/42 131 §7 pkt 1 lit. a tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką,

 

§7 pkt 1 lit. b promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR 3.2  Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR 3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów, miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów 95 858/30 000 §7 pkt 1 lit. b promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego