Absolutoryjne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 17 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD. Najważniejsze uchwały, które zostały podjęte to:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019r.
  6. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Działania (LSR),
  7. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
  8. w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej,
  9. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie absolutorium dla Zarządu dało prawo do dalszego jego funkcjonowania w obecnym składzie, jednocześnie dotychczasowa praca członków została pozytywnie oceniona przez zdecydowaną część Członków (43 głosy za udzieleniem absolutorium przy dwóch wstrzymujących) . Przyjęto plan pracy na rok 2019, oraz zmieniono zapisy w Lokalnej Strategii Działania, tak by urealnić wskaźniki do osiągnięcia i zwiększyć możliwości wsparcia dla szerszej niż dotychczas grupy beneficjentów. Wszystkie elementy zmian do strategii były konsultowane zarówno z Ministerstwem jak i Samorządem Województwa. Wprowadzone zostały drobne zmiany do Statutu Stowarzyszenia, pozwalające na dokonywanie w trybie pilnym (przy zaistnieniu  takiej potrzeby) zmian w LSR poprzez uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uregulowano również kwestię delegowania swoich przedstawicieli do Stowarzyszenia ze strony samorządów.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór nowego członka do Rady Rybackiej i Komisji Rewizyjnej w miejsce wolnych wakatów.  Do Rady Rybackiej wybrany na nowego członka został Pan Maciej Bejnarowicz, a do Komisji Rewizyjnej Pan Antoni Szarmach. Od tej chwili oba organy mają pełen skład.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu. Serdecznie dziękujemy również Pani Annie Mieczkowskiej –Prezydent Kołobrzegu za udział w zebraniu w charakterze gościa specjalnego.