Karty oceny wniosków

Lokalne kryteria wyboru operacji – karty ocen

1.1.1
Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR.
karta ocen- Zał. 5a Karta-przedsięwzięcie 1.1.1

1.1.2
Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii.
karta ocen – Zał. 5b Karta-przedsięwzięcie 1.1.2 

1.2.1
Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR.
karta ocen – Zał. 5c Karta-przedsięwzięcie 1.2.1 

1.2.2
Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury.
karta ocen-Zał. 5d Karta-przedsięwzięcie 1.2.2

1.2.3
Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej.
karta ocen – Zał. 5e Karta-przedsięwzięcie 1.2.3

1.3.1
Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytutami badawczo-naukowymi w celu skutecznej artykulacji interesów sektora.
karta ocen –Zał. 5f Karta-przedsięwzięcie 1.3.1

2.1.1
Czyste wody na obszarze objętym LSR .
karta ocen – Zał. 5g Karta-przedsięwzięcie 2.1.1

2.1.2
Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR.
karta ocen – Zał. 5h Karta-przedsięwzięcie 2.1.2

2.1.3
Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior.
karta ocen – Zał. 5i Karta-przedsięwzięcie 2.1.3

2.2.1
Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR.
karta ocen – Zał. 5j Karta-przedsięwzięcie 2.2.1

3.1.1
Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji
i wypoczynku.
karta ocen – Zał. 5k Karta-przedsięwzięcie 3.1.1

3.2.1
Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR.
karta ocen – Zał. 5l Karta-przedsięwzięcie 3.2.1

3.2.2
Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów.
karta ocen – zał 5ł Karta-przedsięwzięcie-3 2 2