Regulamin biura

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w okresie od 2016 do 2023 roku, na warunkach wynikających z umowy O warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność NR 51/WRiR-II/05/16, zawartej w dniu 18.05.2016 r. z Województwem Zachodniopomorskim.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000561884 i może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Szczególnym obszarem działalności są gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju, tj. gminy: Kołobrzeg (gmina miejska); Kołobrzeg (gmina wiejska); Gościno (gmina miejsko-wiejska); Ustronie Morskie (gmina wiejska); Rymań (gmina wiejska); Siemyśl (gmina wiejska). Przygotowana przez Stowarzyszenie LSR będzie finansowana wyłącznie z jednego funduszu tj. z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, który w Polsce wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wybór tego funduszu wynika z bardzo silnego sektora rybackiego działającego na obszarze LSR oraz dobrej współpracy między tym sektorem i jednostkami samorządu terytorialnego.