Zarząd

Skład Członków Zarządu

Bogdan Błaszczyk – Prezes
Marcin Mojsiewicz – Wiceprezes
Andrzej Gościniak – Sekretarz
Agnieszka Warsicka – Członek
Daniel Klimczak – Członek
Tomasz Tamborski – Członek

Uchwała
Zarządu SRLGD „Morze i Parsęta” ustalająca zakres kompetencji członków Zarządu
Podstawa prawna & 16 pkt.12 Statutu Stowarzyszenia oraz & 4 pkt 6 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu: Bogdan Błaszczyk
Reprezentowanie Stowarzyszenia,
Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
Składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z działającym łącznie wyznaczonym przez Zarząd Wiceprezesem Zarządu
Zaciąganie zobowiązań majątkowych ( do 20 000 zł)
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, nadzór nad ich pracą,
Zawieranie umów o świadczenie usług lub umów o dzieło
Prowadzenie strony internetowej

Wiceprezes Zarządu Marcin Mojsiewicz:
Składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wraz z Przewodniczącym
Koordynowanie, opracowywaniem i uaktualnianie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,

Sekretarz Zarządu – Andrzej Gościniak
Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z RLGD w kraju i innych państw UE
Członek Zarządu – Tomasz Tamborski
Organizowanie i koordynowanie współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Członek Zarządu – 
Organizowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.
Członek Zarządu – Daniel Klimczak
Organizowanie i koordynowanie współpracy z Organizacją Producentów Rybnych krajowych i zagranicznych oraz placówek naukowo-badawczych w zakresie rybołówstwa i rybactwa
Członek Zarządu – Agnieszka Warsicka
Organizowanie współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

Regulamin zarządu