Prezes

Wiceprezes

Dyrektor biura

Z-ca Dyrektora biura

Dane kontaktowe

Biuro czynne

Nr wpisu w ewidencji producentów

Konto

Formularz kontaktowy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej