KONKURS NA KIEROWNIKA BIURA SLGD „MORZE I PARSĘTA”

 

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów nr 1 lok. 42, 78-100 Kołobrzeg

 

 

                         OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

                      KIEROWNIKA BIURA RLGD „MORZE i PARSĘTA”

 

 

WYMAGANIA KONIECZNE :

– wykształcenie wyższe kierunkowe ( administracja, marketing, zarządzanie, prawo),

– doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych lub w administracji publicznej

bądź samorządowej – minimum jeden rok,

– wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności :

  • znajomość zagadnienia PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY 2014- 2020),
  • znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup działania i przepisów prawnych w

zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju a w szczególności rozporządzeń

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20

grudnia 2013r.) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003,

(WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20

maja 2014r.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z

udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) i ustawy z dnia 10 lipca

2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju  sektora rybackiego  z udziałem

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1358),

  • bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e-mail.

 

WYMAGANIA DODATKOWE :

– znajomość języka obcego ( atut dodatkowy),

– umiejętność pracy zespołowej,

– dobra organizacja pracy,

– dyspozycyjność,

– terminowość.

 

GŁÓWNE ZADANIA :

– zakres zadań określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

„Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia –REGULAMIN BIURA

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA :

umowa o pracę,

– wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ :

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy według załącznika nr 3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

– życiorys ( curriculum vitae),

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu

rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie RLGD „Morze i Parsęta”

w dniach od wtorku do piątku do godz. 13.00 lub przesyłką pocztową na adres RLGD

w terminie do dnia 06-06-2016r. godz. 13.00 ( decyduje data wpływu).

 

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, dostępny w załączniku

numer 2 do niniejszego ogłoszenia – REGULAMIN KONKURSU