Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne nt. „Planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich”

10001644

Szanowni Państwo,
Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, które odbędzie się w dniu 5 lutego br. w Kołobrzegu, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 13, w godzinach 10:00-14:00.
Spotkanie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Urzędem Morskim w Gdyni.
Celem spotkania jest wsparcie procesu przygotowania uwag i wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Jest to kontynuacja spotkania informacyjnego z czerwca br., podczas którego zostali Państwo zapoznani z ustaleniami studium oraz celami przyświecającymi wdrożeniu Planu. Propozycje wniosków i uwag sformułowane podczas planowanego spotkania zostaną przedstawione w specjalnym raporcie, który zostanie przekazany administracji morskiej oraz autorom Planu.
Jesteśmy przekonani, że planowane spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z bieżącym stanem procesu planistycznego i dyskusji nt. wnioskowanych zapisów planu, jak również do zasięgnięcia informacji na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
Planowane spotkanie stanowi element projektu pt. „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów zagospodarowania morza” realizowanego przez PTMEW we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen, finansowanego z funduszy EOG. Celem projektu jest zaangażowanie możliwie jak najszerszej grupy interesariuszy związanych z gospodarką morską w uruchomiony przez administrację morską proces planowania przestrzennego obszarów morskich.
Mamy nadzieję na obecność Państwa przedstawicieli oraz owocną dyskusję. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu na adres j.budzynski@ptmew.pl do dnia 3 lutego br.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących planowanego spotkania, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem PTMEW – tel. 58 342 25 69 (w godz. 9.00-15.00) lub 790 608 570.

Program spotkania