Zwołanie WZC

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszania, zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 15:00.
Zebranie odbędzie się w dużej sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 1.
Proponowany porządek obrad:
1. Zmiany do Statutu Stowarzyszenia
2. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju
3. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok
4. Uzupełnienie składu Rady Rybackiej