I Posiedzenie Członków Rady Rybackiej

W związku z zakończeniem I/2017 naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:

Cel Ogólny 1:  ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR PRZY WYKORZYSTANIU LOKALNYCH ATUTÓW 

Przedsięwzięcie:1.1.1    Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów

Limit środków w naborze : 550 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie:1.2.1  Rozwój prowadzonej działalności gosp. wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR

Limit środków w naborze : 530.000,00 zł

 

Przedsięwzięcie:1.2.2  Rybackie start-upy. Podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub przetwórstwem ryb

Limit środków w naborze : 450.000,00 zł

 

Cel Ogólny 3: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE LSR

Przedsięwzięcie:3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku

Limit środków w naborze : 700.000,00 zł

 

w dniu 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu o godz. 15.00, odbędzie się I posiedzenie Członków Rady Rybackiej. 

 

Porządek obrad

1.Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”

2.Sprawy organizacyjne: 

  • zasady współpracy
  • bezstronność podczas wyboru wniosków o dofinansowanie
  • obowiązujące akty prawne

3.Zapoznanie się z wnioskami i pozostałą dokumentacją konkursową złożoną w trakcie naboru WoD w okresie 26.06.2017 r. – 21.07.2017 r. 

4.Wolne wnioski

5. Zakończenie spotkania

 

Przewodniczący Rady Rybackiej – Andrzej Olichwiruk