Walne Sprawozdawcze

W dniu 19 czerwca 2017 r., w sali kołobrzeskiego Urzędu Miasta, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”. Główne tematy dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.  Podjęto też uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r., ws. uchwalenia planu pracy, ws.zmiany w składzie Rady Rybackiej, zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej a także zmiany w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie Biura.