Konkurs na scenariusz i organizację ,,Festiwalu Rybnego”

Regulamin konkursu na scenariusz i realizację ,,Festiwalu Rybnego’’
w dniu 21.09.2019
w Marinie Solnej w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu

I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.
Organizacja konkursu oraz ,,Festiwalu Ryby’’ realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia SRLGD na ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia www.morzeiparseta.pl.

III. CEL KONKURSU:
-promocja potraw z ryb pochodzących z miejscowych połowów,
-prezentacja kuchni lokalnej w oparciu o ryby pochodzące z naszego morza,
-upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa,
-nawiązanie do historii Kołobrzegu oraz tradycji rybołówstwa bałtyckiego
-aktywizacja młodzieży z kołobrzeskich szkół o kierunkach gastronomicznych,
-aktywizacja współpracy pomiędzy środowiskiem rybackim a członkami gmin,
-budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych od najmłodszych do najstarszych poprzez wspólną zabawę,
-promowanie lokalnych artystów i wytwórców.

IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do: organizatorów imprez plenerowych, podmiotów i firm prywatnych, przedstawicieli ośrodków, hoteli, kucharzy, animatorów gminnych zajmujących się kulturą oraz wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu ul. Dworcowa 12, scenariusza imprezy drogą pocztową lub elektroniczną na adres: biuro@morzeiparseta.pl najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 10:00.
VI. POŻĄDANE POZYCJE W SCENARIUSZU:
a) Występ grupy muzycznej lokalnej i zewnętrznej ( szanty)
b) Animacje i konkursy dla dzieci
c) Konkurs kulinarny (potrawy z ryb bałtyckich)
d) Ekspozycja lokalnych twórców dotycząca gospodarki morskiej
e) Aktywizacja środowisk kół gospodyń wiejskich z gmin
f) Inne propozycje?

VII. BUDŻET IMPREZY
Przewidywany budżet przeznaczony na całkowitą organizację imprezy 22 000 brutto. Oferent musi uwzględnić w budżecie: prowadzenie imprezy ( konferansjerkę), animacje dla dzieci, koszt konkursu kulinarnego i warsztatów kulinarnych, promocję imprezy w mediach społecznościowych, koszty wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem, wynajem ław i krzeseł do siedzenia dla około 100 osób, przygotowanie materiału zdjęciowego. Stowarzyszenie pokrywa koszt wynajęcia zespołu muzycznego oraz nagród konkursowych, promocji imprezy w mediach, plakatów, zaproszeń, ulotek oraz energii elektrycznej oraz pozostałych kosztów niezbędnych do organizacji imprezy a niewymienionych w punkcie VI. Wszystkie te koszty muszą zawierać się w kwocie 22 000 brutto.
VIII. MIEJSCE I DATA IMPREZY
Marina Solna, ul. Warzelnicza 1, Kołobrzeg
21 września 2019 r. do godz. 14:00-20:00

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
X. KONTAKT:
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 789 393 153 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@morzeiparseta.pl
Zapraszamy serdecznie do udziału!