You are currently viewing Propozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.

Propozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.

Planowane cele do realizacji w działaniu 3.1

1. ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej

 • ograniczenie zużycia energii, w tym montaż instalacji lub urządzeń racjonalizujących gospodarowanie energią lub wodą
 • inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, z uwzględnieniem wymiany kotłów węglowych
 •  działania dotyczące produkcji (ew. magazynowania) energii ze źródeł odnawialnych, np. montaż instalacji fotowoltaicznych

2. promowanie i rozwijanie kultury i tradycji obszarów rybackich, w tym promowanie zawodu rybaka w lokalnej społeczności

 • promowanie historii lokalnej społeczności rybackiej i obszaru, np. budowa izb pamięci, wsparcie dla muzeów, budowa ścieżek edukacyjnych dot. roli sektora rybackiego, budowa ścieżek przyrodniczych
 • promowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca dla turystów

3. podnoszenie poziomu życia na obszarach rybackich

 • propagowanie dobrostanu społecznego i kulturowego
 • operacje mające na celu poprawę jakości życia społeczności
 • operacje związane z usługami dla ogółu lub infrastrukturą lokalną

4. rozwój błękitnej i cyrkularnej gospodarki – wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

 • podnoszenie wartości lokalnych produktów rybnych /zwiększenia wartości dodanej dla lokalnych produktów i producentów/
 • utrzymanie jakości, promowanie miejscowej żywności, wzmocnienie krótkich łańcuchów żywnościowych na obszarze, informowanie konsumentów o jakości i dostępności produktów z obszaru
 • wspieranie zrównoważonych i innowacyjnych systemów dostaw, np. rozwijanie przedsiębiorstw w zakresie logistyki, marketingu, planowania biznesowego, zarządzania
 • rozwój turystyki „powolnej” (slow turism), przyjaznej środowisku, w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów rybackich

5. współpraca między terytorialna i międzynarodowa w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń

 • projekty RLGD
 • zwrot 100% kosztów kwalifikowalnych
 • maksymalnie 5% całego budżetu RLGD
 • współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń
 • budowaniu sieci kontaktów o charakterze międzyterytorialnym i międzynarodowym, wspierające realizację przez RLGD celów LSR