Walne Zebranie Członków 10.02.2020 r o godz. 17:00

ZAPROSZENIE            

            Zarząd Stowarzyszenia  Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania  „Morze i Parsęta” zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, które odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 17:00 pierwszy termin, (17:15 drugi termin), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzeg w dniu 10 luty 2020 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
 2. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2019 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2019r.
 10. Informacja o planie pracy na 2020r.
 11. Podjęcie uchwał :
 12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. i podziału zysku z działalności
 13. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2019r.
 14. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2019r.
 15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r.,
 16. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2020r.
 17. w sprawie zmiany w składzie członków Zarządu
 18. w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu
 19. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2021r.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad WZ LGD II.2020r.

Uchwała nr 1 WZ LGD 2020 – zatw. sprawozdania i podział zysku

Uchwała nr 2 WZ LGD 2020 – spraw. Zarządu

Uchwała nr 3 WZ LGD 2020r. – absolutorium

Uchwała nr 4 WZ LGD 2020 – sprawozd. Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 WZ LGD 2020 – plan pracy

Uchwała nr 6 WZ LGD – 2020r. – zmiany w składzie Zarządu

Uchwała nr 7 WZ LGD – 2020r. – wybór Wiceprezesa

uchwała nr 8 WZ LGD 2020 – składki członkowskie

Uchwała Zarządu 29.01.2020 dot. planu pracy 2020

Uchwała Zarządu 29.01.2020r. dot. porządku i uchwał na Walne 2020

Uchwała Zarządu 29.01.2020r. dot. sprawozdania z dział. 2019

Materiały  na WZC dostępne są w biurze SRLGD „Morze i Parsęta” przy ulicy Szyprów 1 w Kołobrzegu,  w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 7:30-15:30