WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW


                                                         ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd SRLGD „Morze i Parsęta”  zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dn. 23.06.2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu

ul. Ratuszowa 13

 

Porządek obrad:

W pierwszym terminie godz. 17.00

W drugim terminie godz. 17.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 4. Wybór komisji Mandatowej , Uchwał i Wniosków

5 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r. ( merytoryczne i finansowe)

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2015 r.
 2. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 3. Projekt planu pracy na 2016 r.
 4. Projekt preliminarza finansowego na 2016 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
 6. Dyskusja
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 r.

13 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.
 2. Uchwalenie planu pracy na 2016 r.
 3. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 r.
 4. Sprawy różne
 5. Zakończenie obrad

 

 

Materiały Sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniach 20 do 23.06.2016 r w godz. 10.00 do 12.00

w biurze SRLGD „Morze i Parsęta” ul. Szyprów 1/40

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa członka Stowarzyszenia zgodnie z &15 pkt. 7 może go reprezentować pełnomocnik wskazany na podstawie pisemnego pełnomocnictwa

wzór pełnomocnictwa do pobrania

Materiały sprawozdawcze:

Sprawozdanie finansowe

Zarząd w okresie sprawozdawczym

Plan pracy na 2016 r.

Prowizorium budżetowe