You are currently viewing Zapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.

Zapraszamy na Walne zebranie Członków-28 maja o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.

Zapraszamy na Walne zebranie wszystkich Członków stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.

Zebranie odbędzie się 28 maja (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej (parter) hotelu Centrum ul. Katedralna w Kołobrzegu.
W przypadku braku kworum drugi termin otwarcia posiedzenia to 16:15.

Prosimy uprzejmie o obecność ze względu na konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 r. oraz powiadomienia Państwa o kolejnej edycji Programu ze środkami z UE dla naszego obszaru.

Przewidywany czas zakończenia posiedzenia ok. 17:15.
ZAPRASZAMY

:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 r.
 10. Informacja o planie pracy na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwał :
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 r.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 r.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r.,
 • w sprawie przyjęcia planu pracy na 2024 r.
 • w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej.
 • w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 • w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2025 r.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

DOKUMANTY NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Bilans

Plan pracy na 2024

Sprawozdanie za rok 2023
Uchwały na WZC:
Uchwała nr 1 WZ LGD 2024 – zatw sprawozdania

Uchwała nr 2 WZ LGD 2024 – spraw Zarządu

Uchwała nr 3 WZ LGD 2024 r – absolutorium

Uchwała nr 4 WZ LGD 2024 – sprawozd Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 WZ LGD 2024 – plan pracy

Uchwała nr 6 WZ LGD – 2024 r – zmiany w składzie Rady Rybackiej

uchwała nr 7 WZ LGD 2024 – składki członkowskie

Uchwała nr 8 WZ LGD 2024r – zmiany Statutu