ZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w dniu 03.04.2023 r godz. 12:00

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna, Centrum Kształcenia Praktycznego w  Kołobrzegu, Katedralna 12

SRLGD „Morze i Parsęta” w rejestrze KRS od czerwca 2015 roku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze 6 gmin powiatu kołobrzeskiego. Strategia pozwala korzystać ze środków unijnych wszystkim grupom środowiskowym od samorządów po przedsiębiorców. SRLGD obsługuje fundusz rybacki, ogłasza konkursy na dofinansowania, wspiera i doradza w tym zakresie oraz realizuje swoje przedsięwzięcia głównie związane z promocją obszaru, jego tradycji  i rybactwa. 

W związku z nadchodzącym nowym okresem 2021-2027 funkcjonowania dotychczasowego Programu Rybactwo i Morze (nowa nazwa Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)), będącego źródłem środków unijnych dla sektora prywatnego i publicznego w postaci możliwości pozyskiwania bezzwrotnych dotacji, niezbędnym jest przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Musi ona bezwzględnie spełniać kryteria określone przez Komisję Europejską (dotyczące wsparcia programów dla Lokalnych Grup Działania  oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym w szczególności zapisy: Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, Rozporządzenia w sprawie zadań i właściwości, zasad organizacji i działania lokalnych grup działania, dokonywania wyboru lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich.

W  obecnym okresie funkcjonowania Programu organizacje pozarządowe  tylko w małym stopniu korzystały z Programu pozyskując środki min. na przedsięwzięcia,  których celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym LSR,  oraz poprawę oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR.

Głównym kryterium premiowanym przy ocenie operacji była liczba miejsc, w których przeprowadzono działania zmierzające do poprawy jakości wody,  oraz  liczba akcji promocyjnych (imprezy,  wydarzenia , konferencje), związanych z promocją obszaru, historii i tradycji, które nie są

związane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów .

Jedną z pierwszych czynności jakie musi wykonać Rybacka Lokalna Grupa Działania ( SRLGD „Morze i Parsęta”) ubiegająca się o nowy „kontrakt na obsługę” powyższego funduszu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w poszczególnych grupach środowiskowych, które mogą korzystać z tych środkówJedną z takich grup są organizacje pozarządowe . Celem zbudowania strategii odpowiadającej lokalnym potrzebom i uwarunkowaniom koniecznym jest przeprowadzenie wywiadu dającego rekomendacje i uwagi od lokalnej społeczności, co do problemów i potrzeb w danych obszarach. Celem spotkania jest więc wypracowanie stanowiska sektora organizacji społecznych , co do ewentualnych działań na jakie powinno pójść wsparcie finansowe z nowego programu. Oczywiście taka diagnoza będzie jednym z elementów służącym do stworzenia nowej Strategii, ale należy pamiętać, że ogólne ramy są nakreślane przez Komisję Europejską i Ministerstwo. Należy pamiętać, że w obecnym Programie kładzie się duży nacisk na działania ekologiczne w każdej z branż i dziedzin obejmowanych wsparciem.

Na spotkaniu poprosimy przedstawicieli organizacji pozarządowych  obszaru Powiatu Kołobrzeskiego o wskazanie swoich potrzeb i problemów,  które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego.

proponowany  porządek spotkania

 03.04.2023  godz. 12:00

Sala Konferencyjna, Centrum Kształcenia Praktycznego w  Kołobrzegu, Katedralna 12

  1. Otwarcie i powitanie zaproszonych – Starosta Kołobrzeski
  2. Krótkie omówienie założeń nowego Programu
  3. Podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora społecznego , a kwalifikujące się do dofinansowania.
  4. Dyskusja otwarta – głos środowiska
  5. Propozycja wypełnienie ankiet oraz nadesłania pocztą elektroniczną swoich sugestii i propozycji zapisów do Strategii.
  6. Zamknięcie spotkania