Co słychać w III sektorze

Szanowni Państwo
Panie/Panowie
Przedstawiciele zachodniopomorskich organizacji pozarządowych

Cotygodniowy newsletter Wydziału Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego. Życzę owocnej lektury.

Akcje informacyjne… 

1. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje kolejną akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-organizacje-pozytku-publicznego Wykaz OPP jest na bieżąco aktualizowany. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie plakatu/banneru akcji na stronach internetowych Państwa samorządów.
Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% – niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie …
Ważne dla organizacji pożytku publicznego! W BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (z dnia 21 stycznia 2016 r.)
http://www.mpips.gov.pl/…/projekt-rozporzadzenia-ministra-…/

Ważne dla organizacji pożytku publicznego!
Akcja 1% – dla przypomnienia: z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje m.in. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji. Polecam uwadze http://radioszczecin.pl/210,0,pozyteczni
http://radioszczecin.pl/210,5,pozyteczni-magazyn-opp
http://www.radio.koszalin.pl/pl/program/podcast/organizacje-pozytku-publicznego.149.html

2. Zostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz trzynasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji. Wcięci o akcji na http://sektor3.szczecin.pl/zostaw1wszczecinie/

3. Akcja Fundacji DKSM Polska „Pomóż Kubie i Innym”. W imieniu Fundacji DKMS Polska zwracamy się z prośbą o wsparcie działań Fundacji poprzez włączenie się Państwa w akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, o nazwie „Pomóż Kubie i Innym!”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2016 r.

Tutaj znajdziecie Państwo link do wydarzenia utworzonego na Facebooku https://www.facebook.com/events/999805313417823/
Ważne jest to, aby mieszkańcy uzyskali rzetelną wiedzę na temat dawstwa szpiku oraz sytuacji pacjentów czekających na swojego „bliźniaka genetycznego” w Polsce. Partnerami akcji są Urząd Miasta Szczecin, CH Atrium Molo, CHR Galaxy, CH Outlet oraz lokalne media.

Nabory, nabory…

1. Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zabytki-2016-nabor-wnioskow

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Nabór do 19 lutego br. Więcej na: https://bip.msit.gov.pl/…/1753,Otwarty-konkurs-ofert-na-dof…

3. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016 Nabór ofert do 22 lutego 2016 r. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/…/1756,II-konkurs-na-dofinansowanie…

4. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/

5. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

6. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r. Szczegóły dostępne na http://bip.mon.gov.pl/…/otwart…/aktualne-ogloszenia-1025479/

7. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896182.html

8. NOWOŚĆ! Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa od 19 stycznia do 7 lipca 2016 r. Więcej na http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx

9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r. Więcej na http://www.mpips.gov.pl/…/og…/pomoc-spoleczna/konkursy-2016/

10. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. więcej na http://www.archiwa.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D

11. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać w okresie 4 stycznia – 1 marca 2016 r. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…

12. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to 01.03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/

13. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266

14. NOWOŚĆ. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2016 roku. Termin składania wniosków mija 11 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-13

15. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html

16. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca 2016 r. Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html

17. NOWOŚĆ! Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630

18. NOWOŚĆ! Do 18 marca trwa nabór do Neighbours 3.0 – polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji: http://bit.ly/neighbours30

19. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców 21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…

20. Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html

21. NOWOŚĆ! Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm

22. NOWOSĆ! Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4

23. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

24. Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Szczegóły na http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content

25. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_…

26. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip…

Konkursy…
Ruszyła IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Na zgłoszenia organizatory czekają do 7 marca. Szczegóły dostępne tutaj

Szkolenia…
1. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji – zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zapraszamy-na-bezplatne-spotkanie-pozyskiwanie-funduszy-na-dzialalnosc-organizacji
Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br.

2. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/testament-jako-sposob-dysponowania-dorobkiem-swojego-zycia-bezplatne-szkolenie-dla-seniorow
Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br.

Zapraszam do lektury zasad uczestnictwa w szkoleniach
3. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych w Łowiczu. Do wyboru są miejsca na warsztaty: Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw; Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową oraz Komunikacja w społeczności lokalnej. Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/184-nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleniowe
Warsztaty w INKU
Kamienica 1 oraz Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty. Forma zajęć edukacyjnych pn. „Gotowi do lotu? ” to urodzinowa propozycja Kamienicy 1 dla młodych. Więcej na http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/m%C5%82odzi-w-inku-gotowi-do-lotu/

WYSTAWA W INKU
RÓŻNE OBLICZA FILCU czytaj więcej>>

Szkolenia w Sektorze3
Współpraca z mediami i zakładanie NGO w lutym. Więcej na http://sektor3.szczecin.pl/szkolenia-sektora-3/

Szkolenia…. planowane w najbliższym czasie ….

 marzec 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.
 marzec 2016 – Koszalin szkolenie ze zmian w prawie dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.
 marzec 2016 – Koszalin szkolenie z pozyskiwania funduszy dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.
 marzec 2016 – Szczecin – szkolenie organizowane przez Federację Inicjatyw Oświatowych z Warszawy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim WZ dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe w woj. zachodniopomorskim. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Publikacje…
 NOWOŚĆ! RAPORT Z BADAŃ „NOWE ROLE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH” Pracownicy socjalni? Terapeuci? Doradcy? O nowych rolach środowisk twórczych możecie przeczytać w raporcie z badań przeprowadzonych w ramach projektu Stowarzyszenia Media Dizajn. czytaj więcej>>
 Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020 Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych który znajdą Państwo na stronie http://www.zafos.pl/aktualnosci/236-raport-z-monitoringu-16-rpo-2014-2020

 Zapraszamy do lektury publikacji Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej na http://www.frdl.szczecin.pl/?rozdzial=16&projekt=107

 Zapraszamy do lektury „Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych”. Więcej na http://issuu.com/poro…/…/kierunki_zmian_w_sferze_pozytku_pub

Harmonogramy…

 Punkt Kontaktowy ”Europa dla Obywateli”. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

 Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj http://www.power.gov.pl/…/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-try…

 W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów. W tym wiele dostępnych dla NGO. Polecamy bogaty w linki artykuł z Polska Agencja Prasowa http://samorzad.pap.pl/…/Mamy-harmonogramy-tysiaca-konkursow i na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/harmonogram-naboru-wnioskow-w-regionalnym-programie-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/

Pomocne…

 serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/ – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/ – ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html
 serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224