Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne

•Zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu
•Nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi
•Nakłady rzeczowe
•Pracę własną wykonywaną przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracę wolontariuszy
•Koszty związane z umową leasingu w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta
własność rzeczy będących przedmiotem leasingu, odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży
finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług
•Koszty amortyzacji środków trwałych
•Koszty związane z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy