Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Treść ogłoszenia. http://www.umgdy.gov.pl/?p=13639

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3go października 2016 r. :