You are currently viewing Podpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023

W dniu  23-03-2023 r. w imieniu Zarządu Stowarzyszenia   podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na 65 tys. zł   “Koszty bieżące i aktywizacja” na rok 2023.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji, w ramach działania: Koszty bieżące i aktywizacja, objętej Priorytetem 4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie “Rybactwo i Morze” .

Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Bańkowska i prezes SRLGD ,,Morze i Parsęta” Pan Bogdan Błaszczyk .