Posiedzenie Zarządu 14 czerwca 2019 r.

W dniu 14 czerwca br. o godzinie 17:15, przy ul. Dworcowej 12, odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Celem Zebrania jest podjęcie uchwały o zaktualizowaniu załącznika nr 2 do umowy nr 51/WRiR-II/05/16 Harmonogram planowanych naborów (…)
oraz załączników od 5a do 5ł do procedury przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji –karty oceny projektów.
Powyższe jest wymagane przez Samorząd Województwa, w związku ze zmianą w Strategii LSR przyjętą na ostatnim Walnym Stowarzyszenia.
Obecna aktualizacja dokumentów LSR dotyczy:
-Harmonogramu naborów zmiany kwot w nadchodzącym naborze oraz łącznej sumy środków do wydatkowania w całym rozdaniu,
– Kart oceny projektów aktualizacja obejmuje tylko korektę nazw przedsięwzięć stosowanie do nowych zapisów w Strategii.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Omówienie projektu i zakresu zmian w załącznikach
3.Podjęcie uchwały o przyjęciu aktualizacji.
4.Wolne wnioski.
5.Zakończenie