Zatwierdzenie zmian w LSR

Podpisaniem w dniu 28 listopada 2017 r. aneksu do Umowy Ramowej nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r., zakończył się proces zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Wszystkie zaktualizowane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Lokalna Strategia Rozwoju:   https://morzeiparseta.pl/lokalna-strategia/lokalna-strategia-rozwoju-3/

 Załączniki do LSR:     https://morzeiparseta.pl/zalaczniki-do-lsr/

Lokalne kryteria wyboru, karty ocen operacji :   https://morzeiparseta.pl/media/

Harmonogram naborów wniosków:   https://morzeiparseta.pl/umowa-o-warunkach-i-sposobach-realizacji-lsr/harmonogram-naborow-wnioskow/