You are currently viewing Kolejne Walne Zebranie Członków już za nami

Kolejne Walne Zebranie Członków już za nami

W dniu 23 czerwca b.r.,  w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu   odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”.

Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu :

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. i podziału zysku z działalności
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 r.
  3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.,
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022 r.
  6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
  7. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2023 r.
  8. w sprawie wystąpienia z Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór nowej  Członkini  Rady Rybackiej reprezentującej sektor samorządowy, którą  została wybrana Pani Agnieszka Olesiak.

Nowo wybranej   Pani  serdecznie gratulujemy objęcia nowej funkcji.

Pragniemy również podziękować  Członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera Protokół z Walnego Zebrania, który wraz z załącznikami jest  dostępny w linku poniżej:

https://morzeiparseta.pl/wzc-walne-zebranie-czlonkow/