Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

•Koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji lub jej części od dnia przyznania pomocy,
•Koszty związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed
dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r
•Podatek VAT, pod warunkiem, że nie mógł zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych,
•Koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji, remontu obiektu przeznaczonego
na prowadzenie działalności gospodarczej,
•Koszty zakupu NOWYCH maszyn, sprzętu, urządzeń, wyposażenia, itp

Koszty kwalifikowalne ogólne (do 10 wartości operacji netto)
honoraria architektów i inżynierów,
opłaty za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności
oraz koszty połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną, nośniki energii