Powstała Federacja LGD Pomorza Zachodniego

W dn. 20 stycznia 2017 r .w Świdwinie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 17 LGD.

            Podczas spotkania przyjęto Statut Federacji i wybrano władze których zadaniem będzie rejestracja Stowarzyszenia w KRS.

Do Zarządu zostali wybrani:

 1. Ireneusz Kostka – LGD „Lider Pojezierza” z Barlinka
 2. Agnieszka Brodowska – LGD „Powiatu Świdwińskiego” ze Świdwina
 3. Bogdan Błaszczyk – RLGD „Morze i Parsęta” z Kołobrzegu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD „ Centrum Inicjatyw Wiejskich” z Łobza
 2. Jacka Kozłowskiego z LGD „Lider Wałecki” z Wałcza

Postanowiono, że siedzibą Federacji będzie miasto Świdwin

Celem Federacji jest:

 1. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy w środowisku Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację stowarzyszeń związanych z LGD i RLGD na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład wszystkich Lokalnych Grup Działania i Rybackich Grupa działania zrzeszonych w Federacji zwanych dalej „obszarem federacji”, a w szczególności:
 • pomoc w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju opracowanych przez Stowarzyszenia będące członkami Federacji;
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Federacji;
 • aktywizowanie i integracja mieszkańców obszaru Federacji;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia, wyłączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją mieszkańców obszaru Federacji;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze Federacji;

6)ochrona wspólnych interesów członków Federacji;                                         ,

7)tworzenie warunków współpracy Stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru Federacji.

 1. Ponadto Federacja została powołana w celach:
 • stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
 • wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia;
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin obszaru Federacji;
 • skupiania wokół idei Federacji osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
 • wspomagania inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;
 • wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury
  fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • utworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.