Senat. Zmiany w ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Nowelizacja pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako instytucji pośredniczącej, realizować zadania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz pomocy technicznej wykorzystując Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Agencja będzie też mogła ubiegać się o pieniądze na realizację zadań z pomocy technicznej programu.

W efekcie wprowadzonych zmian z puli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego będą mogły być sfinansowane inwestycje w sprzęt lub inwestycje na statkach zmniejszające emisję substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych, a także inwestycje zwiększające efektywność energetyczną statków rybackich.

Wprowadzone zmiany rozszerzają również obszar działań, które mogą uzyskać wsparcie ze wspomnianego Funduszu. Precyzują też beneficjentów, jeśli chodzi o innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, w ramach akwakultury oraz usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

Nowelizacja porządkuje też kwestie formalno-prawne dotyczące wydawania przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej rozporządzeń wykonawczych. Dzięki temu będzie można zdynamizować prace nad właściwymi aktami prawnymi, a w konsekwencji przyspieszyć procedurę ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie i przyznanie pomocy finansowej zainteresowanym podmiotom.

Po przyjęciu zmian przez Senat i Sejm pozostał już tylko podpis prezydenta RP. Zgodnie z zawartym w tej ustawie vacatio legis, wejdzie ona w życie po 30 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ