Szkolenie w dniu 29.10.2020 (czwartek) z zakresu „Omówienie zasad realizacji, rozliczania i trwałości projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBACTWO I MORZE 2014-2020”.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu „Omówienie zasad realizacji, rozliczania i trwałości projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBACTWO I MORZE 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Kołobrzegu na ul. Szyprów 1 w sali konferencyjnej w dniu 29.10.2020 r (czwartek) o godz. 9 rano.
Podczas trwania szkolenia obowiązuje reżim sanitarny (zakrywanie ust i nosa, odkażanie rąk i trzymanie dystansu 2-metrów). Ilość osób jest ograniczona, w szkoleniu będą mogły wziąć udział tylko osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji 517797782 lub email biuro@morzeiparsęta.pl

Zakres szkolenia:
1. Przypomnienie zasad realizacji operacji:
• co obejmuje realizacja operacji,
• maksymalne terminy realizacji operacji,
• brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych a ryczałtowa
płatność w formie premii / refundacji części kosztów kwalifikowalnych;
• zasady tworzenia i utrzymania miejsc pracy w przypadku, jeśli w ramach operacji konieczne było utworzenie miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych;
• dokumentowanie osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;
• tzw. „wydzielona rachunkowość” – co należy zrobić, żeby potwierdzić spełnienie warunku.
2. Podział zobowiązań umownych na warunki, których niespełnienie skutkuje odmową całości pomocy oraz warunki, których niespełnienie może spowodować korektę lub sankcje.
3. Wniosek o płatność – zasady gromadzenia dokumentów potwierdzających prawidłową realizacją
projektu. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnieniu formularza wniosku.
4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
5. Warunki i terminy związane ze składaniem wniosków o płatność, terminy wezwań do usunięcia braków, złożenia wyjaśnień oraz skutki niezłożenia w terminie dokumentów związanych z rozliczeniem operacji.
6. Jak przygotować faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, żeby mogły potwierdzać poniesienie kosztu zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dozwolone formy płatności i dokumenty potwierdzające jej dokonanie.
7. Konkurencyjny wybór wykonawców zadań warunkiem uzyskania refundacji. W jaki sposób podejść do wyboru wykonawców zadań, jeśli formy wsparcia jest premia.
8. Zakres możliwych zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Zasady ich akceptacji z udziałem LGD.
9. Zakres rzeczowy projektu – co należy zrobić, jeśli występują odchylenia dotyczące parametrów lub
wysokości poniesionych kosztów.
10. Usunięcie braków we wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji – warunki brzegowe.
11. Wizyta w miejscu / kontrola na miejscu / kontrola w trakcie realizacji operacji – Jak przygotować się do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
12. Sprawozdanie z realizacji operacji / Informacja monitorująca realizacją operacja / dokumentacja z
monitoringu lub ewaluacji przekazywana LGD.
13. Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;
14. Pytania uczestników, omówienie zgłoszonych problemów.
Wstęp wolny.