Protokół z WZC

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Morze i Parsęta” w dniu 7 sierpnia 2015 roku.
W dniu 07 sierpnia 2015 roku w Kołobrzegu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.
Obrady otworzył Pan Ryszard Klimczak – Prezes Stowarzyszenia, który sprawdził listę obecności członków oraz potwierdził, że liczba zgromadzonych członków Stowarzyszenia w ilości 63 osoby ma pełna zdolność do podejmowania Uchwał.
Wybrano Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym został Pan Bogdan Błaszczyk oraz Sekretarza, którym została Pani Agnieszka Warsicka.
Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
– Anna Szpak,
– Zbigniew Majca,
– Stanisław Rączkowski.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani:
– Maciej Bajnarowicz,
– Marcin Konieczny
Pan Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie Pan Przewodniczący przeczytał Regulamin Walnego Zebrania Członków, który również został jednogłośnie zatwierdzony.
Kolejnym punktem Zebrania było złożenie rezygnacji Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z dotychczas pełnionych funkcji. Swoje rezygnacje na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków złożyli: Janusz Gromek, Ryszard Klimczak i Andrzej Gościniak, którzy pełnili funkcje w okresie organizacyjnym. Członkowie dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej, tj. Paweł Grabowski, Edmund Smoliński i Michał Żytki nie zgłosili rezygnacji.
Rezygnacje członków Zarządu zostały przyjęte. Następnie zgodnie ze Statutem przystąpiono do ustalenia liczby członków Zarządu . W głosowaniu jawnym ustalono, że Zarząd Stowarzyszenia składać się będzie z siedmiu osób. Następnie zaproponowano 8 kandydatów do nowego składu Zarządu, który zgodnie ze Statutem ma się składać z 7 członków. Były to następujące kandydatury:
Bogdan Błaszczyk,
Ryszard Klimczak,
Agnieszka Warsicka,
Adam Wasilewski,
Tomasz Tamborski,
Marek Cieślak,
Andrzej Gościniak,
Marcin Mojsiewicz.
Odbyło się głosowanie tajne, z którego po podliczeniu głosów podano skład nowego Zarządu, z zachowaniem odpowiednich parytetów zawartych w Statusie Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie ustalono liczbę członków Komisji Rewizyjnej, która w głosowaniu jawnym została ustalona na pięć osób.
Ze względu, że dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej nie złożyli rezygnacji przystąpiono do uzupełnienia składu Komisji o nowych kandydatów. Zgłoszono kandydatury Pana Juliana Nowickiego i Jerzego Kołakowskiego. W tajnym głosowaniu obaj kandydaci uzyskali akceptację Walnego Zgromadzenia Członków i tym samym uzupełnili skład Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym punktem było zgłoszenie kandydatów do Rady Rybackiej, która zgodnie z Statutem i określonymi parytetami składać się ma z dziewiętnastu osób; z czego siedem osób będzie stanowiło przedstawicieli samorządu terytorialnego, sześć osób z sektora społecznego i sześć osób z sektora gospodarczego.
Zgłoszono następujące kandydatury:
– Sektor samorządowy: Andrzej Olichwiruk (Powiat Kołobrzeski), Maciej Bejnarowicz (Gmina Wiejska Kołobrzeg), Henryk Bieńkowski(Gmina Miasto Kołobrzeg), Andrzej Jakubowski ( Gmina Miasto Gościno), Marek Iwańczyk (Gmina Ustronie Morskie), Artur Lijewski (Gmina Miasto Kołobrzeg), Marek Dołkowski (Gmina Siemyśl).
– Sektor gospodarczy: Adam Nowakowski, Bogusław Wielento, Anna Skorupińska, Adam Wierzbowski, Andrzej Szymczyk, Krzysztof Kozieł, Piotr Topczewski, Krystyna Kurczyńska.
– Sektor społeczny: Mirosław Janeczko, Jerzy Fjuk, Agnieszka Bednarek, Zbigniew Miszczak, Piotr Babiak, Janusz Kobyliński, Małgorzata Milewska, Janusz Wieciech.
Po tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania i przedstawiła skład nowej Rady Rybackiej z zachowaniem parytetów zawartych w Statucie Stowarzyszenia.
Wyniki wszystkich tajnych głosowań zawarte są w protokołach głosowania.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił Regulamin Zarządu Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” i Regulamin Komisji Rewizyjnej, które w głosowaniu jawnym zostały jednogłośnie przyjęte.
Zgłoszono dwie kandydatury z pośród nowo wybranych Członków Zarządu na funkcję Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia. Na funkcję Prezesa zgłoszono kandydaturę Pana Bogdana Błaszczyka, który zgodził się kandydować ; zaś na funkcję wiceprezesa zgłoszono kandydaturę Pana Ryszarda Klimczaka, który również zgodził się kandydować na tę funkcję. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania obydwaj kandydaci zostali wybrani do pełnienia w/w funkcji.
Kolejnym tematem zgromadzenia było ustalenie składek członkowskich na rok 2015. Pan Ryszard Klimczak podał następującą propozycję:
– Gminy -15 000,00 zł rocznie,
– indywidualni członkowie -30,00 zł rocznie,
– podmioty gospodarcze ( w zależności od ilości zatrudnionych pracowników)
• od 1 do 5 pracowników-300,00 zł rocznie,
• od 6 do 20 pracowników -600,00 zł rocznie,
• powyżej 20 pracowników- 900,00 zł rocznie.
– fundacje, stowarzyszenia, szkoły i uczelnie – 0,00 zł.
Innych propozycji nie było, w związku z tym propozycja została przyjęta podczas głosowania jawnego.
Kolejnym punktem spotkania było wybranie loga Stowarzyszenia. Zebrani otrzymali do wybory 4 warianty loga. Wybrano logo, na które zostało oddane najwięcej głosów.
Przedostatnim punktem zgromadzenia było zgłaszanie wolnych wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono jeden wniosek, który dotyczył zapisu uwzględnienia w statucie dotyczącego obszaru działania Stowarzyszenia RLGD „ Morze i Parsęta”. Wnioskodawca proponuję by w § 6 pkt. 1 statutu po słowach „powiatu kołobrzeskiego…..” uzupełnić o następującą treść:
– „ obejmujące obszar działania następujących jednostek samorządu terytorialnego – Powiat Kołobrzeski, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Siemyśl, Gmina Rymań, Miasto i Gmina Gościno”.
Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego wniosku. Ze względu na porządkowy charakter zgłoszonej zmiany w Statucie, wnioskowana zmian w głosowaniu jawnym została przyjęta.
Następnie Przewodniczący poinformował Walne Zgromadzenie Członków, że informacja o ukonstytuowaniu władz statutowych Stowarzyszenia, tj. Komisji Rewizyjnej i Rady Rybackiej zostanie przekazana członkom Stowarzyszenia w późniejszym terminie . Członkowie Walnego Zgromadzenia informację te przyjęli z aprobatą.
Na tym zamknięto obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.