You are currently viewing Zaproszenie na Walne Zebranie Członków  w dniu 28.06.2021 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 17:00

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 28.06.2021 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg o godz. 17:00

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”
zaprasza na
 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”,

które odbędzie się  w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 pierwszy termin  (17:15 drugi termin)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzeg w dniu 28.06.2021 r.
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2020r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2020r.
10. Informacja o planie pracy na 2021r.
11. Podjęcie uchwał :
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. i podziału zysku z działalności
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2020r.
3. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2020r.
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020r.,
5. w sprawie przyjęcia planu pracy na 2021r.
6. w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
7. w sprawie zmiany w składzie członków Komisji Rewizyjnej
8. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
9. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
10. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2022r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

DOKUMENTY :

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2020

Plan pracy na 2021 r_

Porządek obrad WZ LGD 2021r.

sprawozdanie za 2020

Uchwała nr 1 WZ LGD 2021 – zatw. sprawozdania i podział zysku

Uchwała nr 2 WZ LGD 2021 – spraw. Zarządu

Uchwała nr 3 WZ LGD 2021r. – absolutorium

Uchwała nr 4 WZ LGD 2021 – sprawozd. Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 WZ LGD 2021 – plan pracy

Uchwała nr 6 WZ LGD – 2021r. – zmiany w składzie Rady Rybackiej

Uchwała nr 7 WZ LGD – 2021r. – zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 8 WZ LGD 2021r – zmiany Statutu

Uchwała nr 9 WZ LGD 2021r. – zmiany Regulaminu Komisji Rew.

uchwała nr 10 WZ LGD 2021 – składki członkowskie

Materiały na WZC dostępne są w biurze SRLGD „Morze i Parsęta” przy ulicy Szyprów 1 w Kołobrzegu, w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej www.morzeiparseta.pl.