I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończonym II/2017 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 15.01.2018 r. – 09.02.2018 r.,  w zakresie:

 

Cel ogólny LSR

Cel szczegółowy LSR

Przedsięwzięcie LSR

Limit środków przeznaczonych na dane przedsięwzięcie w ramach ogłaszanego naboru

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji

Cel, zgodnie z rozporządzeniem

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.1 Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR

1.1.1 Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów – w ramach zakresu, o którym mowa w §4 pkt 1 lit.a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

115 000

57 500

§4 pkt 1 lit.a podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.1 Utrzymanie i poprawienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR

1.1.2 Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii-w ramach zakresu, o którym mowa w §4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

110 000

55 000

§4 pkt 1 lit.a podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

 

§4 pkt 1 lit. b wpieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym LSR

1.2.1 Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR- w ramach zakresu, o którym mowa w §5 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

130 000

65 000

§5 pkt 1 lit. a różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów osób funkcjonujących na obszarze objętym LSR

1.2.2 Rybackie star-upy. Podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub przetwórstwem ryb – w ramach zakresu, o którym mowa w §5 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

100 000

25 000

§5 pkt 1 lit. b podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR

2.1 Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych

2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR– w ramach zakresu, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. c, d,  e rozporządzenia o wdrażaniu LSR

220 000

55 000

§6 pkt 1 lit. c odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych,

 

§6 pkt 1 lit. d ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,

 

§6 pkt 1 lit. e podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

2. Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR

2.1 Poprawa jakości wód i oraz uporządkowanie linii brzegowej w rzekach i zbiornikach wodnych

2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior– w ramach zakresu, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

110 000

55 000

§6 pkt 1 lit. a wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu

3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR

3.1 Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR

3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

600 000

200 000

§7 pkt 1 lit. a tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR

3.2  Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR

3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

180 000

180 000

§7 pkt 1 lit. a tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką,

 

§7 pkt 1 lit. b promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

3. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR

3.2  Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze LSR

3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów, miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

55 000

27 500

§7 pkt 1 lit. b promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 

w siedzibie biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu, 23 lutego 2018 r.,  o godzinie 15.15,  odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

 1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. Zasady współpracy
 4. Wybór sekretarza
 5. Deklaracje bezstronności
 6. Obowiązujące akty prawne
 7. Aplikacja do obsługi wniosków. Wnioski oraz pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie naboru WoD w okresie 15.01.2018 r.- 09.02.2018 r.
 8. Ustalenie terminu oceny wstępnej wniosków o dofinansowanie przy pomocy aplikacji.
 9. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej w celu podjęcia uchwał
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

Przewodniczący Rady Rybackiej – Andrzej Olichwiruk