You are currently viewing konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD

konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD

Organizujemy konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu WoD.

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SRLGD ,,Morze i Parsęta’’ w Kołobrzegu , ul. Szyprów 1, w listopadzie 2021 (dokładny termin uzgodnimy z Prowadzącym po wyborze oferty).
Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu należy uwzględnić w ofercie.
Kryterium wyboru oferty jest wyłącznie cena.
Salę i poczęstunek kawowy zapewnia SRLGD ,,Morze i Parsęta’’.

Czas trwania szkolenia – 4-6 godzin podzielone na dwa moduły
Liczba uczestników – ok. 20 osób

Sugerowany zakres szkolenia :
• podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów
• kto może skorzystać ze wsparcia – podstawowe wymogi dla wnioskodawców
• zasady, forma i zakres wsparcia,
• kryteria dostępu do wsparcia,
• realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,
• wskaźniki realizacji celów,
• przykładowe koszty stanowiące podstawę refundacji
• zasady oceny i wyboru operacji – najważniejsze elementy oceny oraz szczegółowy opis kryteriów
wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
• podstawowe zobowiązania beneficjenta.
• omówienie wniosku o dofinansowanie – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji
aplikacyjnej dla poszczególnych zakresów wsparcia.
• omówienie załączników do wniosku dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem załączników
dotyczących pomocy de minimis, wielkości przedsiębiorstwa oraz biznesplanu.
• najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja wyników, w szczególności wyniku
ekonomicznego.

Na ofertę czekamy do godz. 14.00 do dnia  18.10.2021  email biuro@morzeiparseta.pl