Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 17.05.2019

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  17 maja 2019 r. o godz. 17:00  pierwszy termin, (17:15 drugi  termin) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta ulica Ratuszowa 13.

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2018r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
10. Informacja o planie pracy na 2019r.
11. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018r.
3) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2018r.
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018r.,
5) w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019r.
6) w sprawie zmiany Lokalnej Strategi Działania,
7) w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
8) w sprawie zmiany w składzie Rady Rybackiej,
9) w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej,
10) w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania  Członków.

W załączeniu: Projekty uchwał na WZC, Sprawozdanie finansowe za rok 2018, Sprawozdanie z działalności w 2018 oraz Plan pracy na rok 2019, Statut, Propozycje zmian do Strategii  wraz z załącznikami. Plan pracy na 2019 r_ sprawozdanie działalności za 2018 sprawozdanie finansowe 2018 statut tekst jedn. WZ maj 2019 Uchwała nr 1a WZ LGD – podział zysku Uchwała nr 2 WZ LGD V.2019r. Uchwała nr 3 WZ LGD maj 2019r. Uchwała nr 4 WZ LGD maj 2019 Uchwała nr 5 WZ LGD maj 2019 Uchwała nr 6 WZ LGD maj 2019. – zmiany LSR Uchwała nr 7 WZ LGD maj 2019. – zmiany Statutu Uchwała nr 8 WZ LGD – maj 2019r. – zmiany w składzie Rady Ryb. Uchwała nr 9 WZ LGD – maj 2019r. – zmiany w składzie Komisji. uchwała nr 10 WZ LGD maj 2019 Uchwała Zarządu dot. planu pracy 2019 Uchwała zarządu dot. sprawozdania z dział, 2018 Uchwała Zarządu dot. uchwał na Walne 2019