You are currently viewing Dwie nasze kolejne umowy współpracy podpisane !

Dwie nasze kolejne umowy współpracy podpisane !

Dzisiaj tj. 18 października 2021 roku, w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu, została podpisana umowa, na 2 projekty współpracy, które wspólnie z partnerami realizuje Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” .
Partnerami projektów są:
• Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
• Mieleńska Grupa Rybacka
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei
• Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”
• Stowarzyszenie Północnokaszubska’ Lokalna Grupa Rybacka
• Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
• Słowińska Grupa Rybacka
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
• Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
• Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Pierwsza podpisana dzisiaj umowa dotyczyła operacji pt. ,,Rozwój miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycje, związanych z sektorem rybackim poprzez odnowę ocalałych eksponatów muzealnych oraz instalację dodatkowych tablic-witryn, w ramach stałej wystawy plenerowej w porcie rybackim i jachtowym w Kołobrzegu’’.
W ramach umowy zostaną wykonane następujące zadania:
I. Konserwacja i ekspozycja 48 egzemplarzy małych, średnich i dużych kotwic, 8 szt.boi oraz 1 szt kabestanu
Konserwacja : piaskowanie kotwic, przygotowanie do malowania, zabezpieczenie kotwic farbą antykorozyjną, malowanie kotwic farbą nawierzchniową.
Ekspozycja: wykonanie fundamentów pod wybrane kotwice, wykonanie podpór (spawanie i malowanie) pod wybrane kotwice, wykonanie tablic opisowych do różnych typów kotwic, transport eksponatów do warsztatu, i do miejsca ekspozycji, stworzenie elektronicznego (wirtualnego) katalogu kotwic zawierającego fotografie zabytków oraz opisy przygotowane w języku polskim i angielskim, Ekspozycja będzie zainstalowana w części ogólnodostępnej- bezpłatnie przy ul. Bałtyckiej i Szyprów w Kołobrzegu w sąsiedztwie Skansenu Morskiego.
II. Zakup i instalacja 3 tablic informacyjno-edukacyjnych prezentujących
• dawne metody połowowe na Pomorzu,
• pionierów rybołówstwa w Kołobrzegu,
• historię połowów śledzia w rejonie Kołobrzegu

Witryny zostaną zainstalowane na terenie Portu Rybackiego w Kołobrzegu i stanowić będą część większej całości opracowywanej i wykonywanej przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu.
III. Zakup zestawu małej architektury parkowej dla odwiedzających przestrzeń Portu Jachtowego i Rybackiego w Kołobrzegu:
• krzesła
• stoliki
• leżaki
IV. Zakup i montaż (do budynku, w którym mieści się m.in. centrum sprzedaży ryb oraz siedziba SRLGD ,, Morze i Parsęta’’)
• liter informacyjnych -„TARG RYBNY”.
• girland świetlnych

Dzięki Instalacjom wpisującym się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju zagospodarowana zostaje przestrzeń Portu Jachtowego i Portu Rybackiego, która to stanowi o rybackim charakterze obszaru i jego związkach z morskim dziedzictwem kulturowym.
Poziom dofinansowania operacji ze środków Unii Europejskiej to 95 % czyli 91 082 zł brutto z Programu Operacyjnego PO Ryby 2014-2020. Całkowity koszt operacji to 98 575,86 zł brutto.

Druga umowa dotyczyła operacji pt ,,Zakup i montaż urządzeń czyszczących wody powierzchniowe w basenie portu rybackiego i jachtowego w Kołobrzegu’’.
W ramach umowy zostaną z akupione dwa systemy oczyszczaczy SEABIN w basenach portowych w Kołobrzegu (w porcie Jachtowym i Rybackim).
SEABIN to urządzenie przechwytujące unoszące się na wodzie – odpady pływające – śmieci. Instalacja SEABIN będzie miała miejsce w rogach basenów portowych, w tak zwanych „obszarach problemowych z odpadami” gdzie gromadzą się unoszące się śmieci i zanieczyszczenia. Powierzchnia objęta działaniem urządzeń to około 16 400 m2 łącznie (na takiej przestrzeni będą lokalizowane urządzenia w cyklu zmiennym). Zasięg SEABIN to promień 50 metrów, pojemność torby śmietnikowej urządzenia osiąga 20 kg odpadów. Rocznie system może zebrać do pół tony odpadów. Projekt realizowany będzie w Basenie Solnym w granicach Portu Kołobrzeg, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru siedliskowego Natura 2000. Śmieci do wód portowych trafiają za pośrednictwem rzeki, działania wiatru oraz działalności portu i zurbanizowanych obszarów znajdujących się w okolicach Wyspy Solnej. Montaż dwóch urządzeń poprawi efektywność zbierania odpadów (które obecnie są zbierane tylko metodami tradycyjnymi), tym samym wpłynie na poprawę warunków życia gatunków fauny i flory występujących na obszarze dorzecza rzeki Parsęty w granicach Portu Kołobrzeg.
Poziom dofinansowania operacji ze środków Unii Europejskiej to 95 % czyli 37 680 zł brutto z Programu Operacyjnego PO Ryby 2014-2020. Całkowity koszt operacji to 39 664 zł.

Umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” Pan Bogdan Błaszczyk i Pan Marcin Mojsiewicz. Przy podpisaniu umowy obecny był starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski jako członek Zarządu SRLGD,, Morze i Parsęta’’oraz dyrektor biura SRLGD “Morze i Parsęta” Tomasz Grobla.