You are currently viewing Kolejna podpisana  umowa ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

Kolejna podpisana umowa ze środków SRLGD ,, Morze i Parsęta” z Programu Operacyjnego ,, Rybactwo i Morze”

W środę 8 września 2021 roku w Zespole Szkół Morskich  im. Polskich Rybaków i Marynarzy została podpisana umowa na zakup odolejacza. Całkowity koszt zakupu urządzenia wynosi  52 966,14 złotych a kwota dofinansowania zadania w wysokości 85 % kosztów ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta” 45 021 zł.

Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Kołobrzeskim podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska i dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Lech Pieczyński. Przy podpisaniu umowy był wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś oraz dyrektor biura SRLGD „Morze i Parsęta” Tomasz Grobla.

Umowa dotyczy realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. W ramach umowy szkoła zobowiązuje się do realizacji operacji pt. „Ochrona wód morskich poprzez zwiększanie świadomości użytkowników jednostek pływających i podnoszenie kompetencji ich załóg w obsłudze urządzeń oczyszczających wody zęzowe”. W wyniku tego działania zostanie kupiony odolejacz, który będzie służył do celów  przeprowadzenia szkoleń, prezentacji i lekcji zwiększających świadomość armatorów, załóg jednostek pływających oraz uczniów (przyszłych potencjalnych marynarzy) w zakresie ochrony wód.