Konsultacje w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zgodnie z „Procedurą terminowego wprowadzenia w życie zmian LSR ” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.
Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 06.06.2022 r. na e-mail: biuro@morzeiparseta.pl

Propozycja zmian –projekt uchwały
Uchwała Zarządu 2022r – zmiany LSR

Formularz do zgłaszania uwag

konsultacje-spoleczne-formularz 2022

Załącznik nr 1-tekst jednolity

Strategia wersja czerwiec 2022