Wniosek o dofinansowanie- załączniki

Wniosek o dofinansowanie załączniki

1 Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę, tj dokument tożsamości w przypadku osoby fizycznej, umowa spółki lub statut w przypadku osoby prawnej

2 Uproszczony plan biznesowy operacji oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez SLRGD

3 Oświadczenie wnioskodawcy o niezatrudnianiu lub zatrudnianiu pracowników wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek  (w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w związku z     realizacją
operacji planuje utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy

4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5 Oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis albo Zaświadczenie(a) o uzyskanej pomocy de minimis

6 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji, jeżeli dotyczy

7 Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji

8 Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania po dwie oferty do każdego zadania

9 Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone

10 Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o zaliczkę

11 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz inne zezwolenia dotyczące działalności na obszarach morskich
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji

12 Załączniki dotyczące robót budowlanych, jeżeli dotyczy, tj kosztorys operacji, decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie
zamiaru wykonania robót

Pozostałe
załączniki zgodnie z ogłoszeniem
1 Oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych
2 Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji
3 Oświadczenie dotyczące zasady równości
4 Fiszka projektowa