Analiza SWOT do LSR

Zarząd SRLGD zwraca się do wszystkich zainteresowanych o wniesienie uwag do analizy SWOT przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Analiza SWOT
Swoje uwagi zainteresowani mogą przesyłać wybranym kanałem komunikacji z zakładki -KONTAKT